В Плевен гостуват виртуози от световните сцени

В Плевен гостуват виртуози от световните сцени

Новият сезон за класическа музика в Плевен започва с гос­туване на вир­туози от европейс­ките и световни сцени.

Изк­лючителен е интересът към кон­церта на Васко Василев — билетите свър­шиха четири месеца преди събитието. Плевен е пър­вият град от национално му турне “Passion Flamenca 2019“.

Обичаният от пуб­ликата инс­т­румен­талист ще свири в Плевен на 10 ноем­ври в зала “Емил Димит­ров“ на читалище “Съг­ласие 1869“, която има най-добрата акус­тика в града.

В същата зала на 20 сеп­тем­ври Плевен­ска фил­хар­мония започва впечат­ляващо сезон 2019/20 с друг бъл­гар­ски светов­ноиз­вес­тен цигулар — Веско Пантелеев-Ешкенази. В една вечер той ще пред­с­тави забележител­ните музикални цикли “Четирите годишни времена“ от Вивалди и “Четири годишни времена“ от Пиацола — ярки ком­позитори от раз­лични музикални кул­тури, които имат две вер­сии на една тема. Музика, написана в началото на 18 в. в Италия — изящна и поетична, която раз­казва за природата, за страсти, за свет­лина и мрак, любов и омраза, от средата на 20 в. в Аржен­тина. Плевен­с­ката фил­хар­мония ще гос­тува с този изящен кон­церт на 24 сеп­тем­ври в зала “Бъл­гария“ в столицата.

в началото на сеп­тем­ври е очак­ван квар­тетът ГеоМар­Чало, а на 13 сеп­тем­ври — млади музиканти, израс­нали в Плевен, които се изявяват по светов­ните сцени — Ивайло Деш­ков — цигулка, Христо Мар­кова пиано, Мар­гарита Кал­чева — кон­т­рабас, с диригент Михаел Балке.