Приключиха археологическите разкопки край село Бъзовец

Прик­лючиха археологичес­ките раз­копки на селищ­ната могила край село Бъзовец. Те са започ­нали в началото на юли тази година под ръковод­с­т­вото на д-р Димитър Чер­наков.

През този сезон е проучена площ от 100 квад­ратни метра в кул­турен пласт, датиран към пър­вата половина на каменно-медната епоха /48004600 г. пр. Хр./. Изс­лед­вано е прос­т­ран­с­тво в източ­ната периферия на селищ­ната могила, изпол­з­вано за произ­вод­с­т­вена дей­ност. Раз­к­рити са останки на две пещи, раз­положени една до друга. В близост са намерени много фраг­менти от керамични съдове, животин­ски кости и черупки от речни миди. Отк­рити са общо 102 находки от керамика, кост, рог и камък. Раз­коп­ките на могилата ще продъл­жат през след­ващия археологически сезон.