Националната галерия „Дворца” представя Джон Кики и Дарън Баркър

Националната галерия „Дворца” представя Джон Кики и Дарън Баркър

Излож­бата се откри на 8 и продъл­жава до 8 сеп­тем­ври на Пл. „Княз Алек­сан­дър I” № 1. Британ­с­ките худож­ници Джон Кики и Дарън Бар­кър гос­туват за първи път своя изложба в Бъл­гария. Тех­ните произ­ведения са фигуративни и изоб­разяват кон­т­рас­тите в човеш­кото битие. Традиционни като живописна форма, те се допъл­ват взаимно, независимо от индивидуал­ния стил и тематика.

Джон Кики е считан за един от водещите британ­ски худож­ници, високо ценен не само в Обединеното крал­с­тво, но и на меж­дународ­ната сцена. В пред­с­тавената серия авторът преп­раща към популяр­ния в историята на изкус­т­вото образ на инфан­тата. Произ­веденията са многок­ратно преработ­вани.

Дарън Бар­кър пред­с­тавя съз­дадени нас­коро творби, изпъл­нени с мас­лени бои върху платно. Те са странни, сан­тимен­тални и обез­покоителни — двус­мис­лен раз­каз в цвят и образи.