Отварят филиал на Ермитажа в Москва до 2024 година

Отварят филиал на Ермитажа в Москва до 2024 година

Днес Санкт-Петербургският Ермитаж е най-големият културно-исторически музей в Русия и един от огром­ните в света, с който могат да се срав­няват само нюйор­к­с­кият Мет­рополитън, париж­кият Лувър и Британ­с­кият музей.

В него се пазят над 2 700 хиляди творби на изкус­т­вото от раз­лични епохи, страни и народи, пред­с­тавящи светов­ната кул­тура от няколко хилядолетия до наши дни. Всяка година той е посещаван от близо 4 милиона души.

Именно за това е истин­ска новина изг­раж­дането на мос­ков­с­кия клон на дър­жав­ния музей Ермитаж на територията на бив­шата индус­т­риална зона на завода. „А. И. Лихачов” (ЗИЛ), в цен­търа на жилищ­ния квар­тал ЗИЛАРТ. Проек­тът трябва да бъде завър­шен през 2024 година, след отлагане на пър­воначал­ния срок, който беше тази година. Това съоб­щава уеб­сай­тът на кмета на Мос­ква. Филиалът, който е проек­тиран от основателя на архитек­тур­ното бюро Asymptote Architecture –Хани Рашид, ще работи като музей за съв­ременно изкус­тво, пред­с­тавящ големият проект „Ермитаж 20/21“, стар­тиран преди няколко години.

Сградата обещава да бъде уникална в много отношения, но фасад­ната й кон­с­т­рук­ция зас­лужава специално внимание. Тя ще бъде окачена на специална метална рамка от кухи профили, която ще защитава от слън­чева свет­лина и ще поз­воли да се излагат пред­мети на изкус­т­вото в отк­рити галерии, без опас­ността да бъдат изложени на вред­ните слън­чеви лъчи “, казва Анас­тасия Пятова, пред­седател­ката на„ Мос­ком­с­т­ройин­вест “.

Както се съоб­щава, всеки елемент ще бъде раз­положен в стая с най-подходящото освет­ление специално за него. В зак­ритите галерии с прозорци ще пос­тавят пред­мети на изкус­т­вото, по време на чието съз­даване са изпол­з­вали мас­лени бои, кожа или дърво. В зак­ритите галерии без прозорци ще бъдат изложени снимки, тъкани и хар­тиени пред­мети на изкус­т­вото. На отк­рито ще бъдат пос­тавени произ­ведения от камък, керамика и метал.