Китайският ансамбъл “Джао Лян“представя културата на Изтока

Китайският ансамбъл “Джао Лян“представя културата на Изтока

Театър Азарян е домакин на спек­такъла “Боен танц“, тър­сещ връз­ката между съз­нанието и инс­тин­кта. “Боен танц“ ще се пренесе на сцената на Театър Азарян на 13 сеп­тем­ври от 19.00 ч. в НДК.

Изпъл­нененето е на китайс­кия ансам­бъл “Джао Лян“, който чрез танци, музика и визуални ефекти ще провокира границите на съв­ремен­ното тан­цово изкус­тво и ще промени пред­с­тавите. В китайс­кия език думите “танц“ и “бойно изкус­тво“ имат сходно произ­ношение. Макар че се раз­личават като значение, те намират връзка помежду си във философията за съчетаването на физичес­кото и духов­ното измерениe на човека. Тан­цът се раз­г­лежда като начин за предаване на бой­ното изкус­тво, а от друга — бой­ното изкус­тво се пред­с­тавя като метафора на танца.

Режисьор е Джао Лян. Той е един от водещите специалисти в изкус­т­вото на съв­ремен­ната хореог­рафия. Джао изс­ледва взаимоот­ношението между Небето, Земята и Човека, и пресъз­дава по непов­торим начин традицион­ната кул­тура на Изтока на сцената. “Боен танц“ е най-новият проект на ансам­бъл “Джао Лян“.Той е тан­цово произ­ведение, изб­рано за ХІХ Меж­дународен фес­тивал на изкус­т­вата в Шан­хай през 2017 г.