В тревненската галерия “Гъбенски“ се откри изложба “Форма - 2019“.

В тревненската галерия “Гъбенски“ се откри изложба “Форма - 2019“.

В трев­нен­с­ката галерия “Гъбен­ски“ е отк­рита изложба с художес­т­вени творби от деветото издание на меж­дународ­ния сим­позиум “Форма — 2019“. Лет­ният сим­позиум е бил организиран от Национал­ната гим­назия “Трев­нен­ска школа“ и Съюза на бъл­гар­с­ките худож­ници и под­к­репен финан­сово от фонда “13 века Бъл­гария“ и общината.

Пред­с­тавени са оригинални и аван­гар­дни плас­тични решения, а сим­позиумът е дал въз­мож­ност на учас­т­ниците да се докос­нат до богатата кул­турна история на Трев­нен­с­ката художес­т­вена школа и ней­ната витал­ност, както и да популяризират изкус­т­вото в региона на Цен­т­рален Бал­кан. На таз­годиш­ното издание са поканили за учас­тие 14 автори — Ненчо Нен­чев, Орфей Мин­дов, Мом­чил Мир­чев, Димитър Гроз­данов, Никифор Апос­толов, Цветан Колев, Вален­тина Лап­чева, Хрис­тина Дрен­ска — Тита, Пенка Мин­чева, Анна Цолов­ска, Красимира Дрен­ска, Юлия Лазар­кова, Зоран Саев­ски, Сър­бия и Джон Нор­тин­г­тън от САЩ.

Специал­ната наг­рада за млад автор, нап­равил интересен екс­перимент в изкус­т­вото, е получила Пенка Мин­чева. Излож­бата ще остане отк­рита до 20 сеп­тем­ври.

Сн 6