Награждават Коста Гаврас в Сан Себастиан

Френ­с­кият режисьор и сценарист от гръцки произ­ход Коста Гав­рас ще получи почет­ната наг­рада “Донос­тия“ на кинофес­тивала в Сан Себас­тиан. Организаторите на фес­тивала в Сан Себас­тиан нарекоха Коста Гав­рас “един от най-великите пред­с­тавители на политичес­кото и социал­ното кино“.  По време на Втората световна война отец Гав­рас е бил член на лявото крило на Национал­ния освободител­ски фронт на Гър­ция и след вой­ната бил арес­туван по подоз­рение за съчув­с­т­вие към комунизма. Семейс­т­вото Гав­рас е принудено да напусне Гър­ция. Коста Гав­рас е завър­шил гим­назия във Фран­ция и през 1951 г. започва да учи право в Сор­боната, но през 1956 г. напуска универ­ситета и започва да се занимава с кино. Той е бил помощник-режисьор на Рене Клер, Анри Вер­ней, Жак Деми, Рене Клеман.