Художници от седем държави ще рисуват Мъглиж

Худож­ници от седем дър­жави ще рисуват Мъг­лиж десет дни. Те са учас­т­ници в Осмия меж­дународен пленер, който през тази година се провежда под мотото: “50 години град Мъг­лиж“. Това са Гайне Доб­ровол­ска от Мос­ква, Русия, Кор­нелия Мар­ган, Русия, Олга Ерен, Казах­с­тан, Надежда Край­ряк, Мол­дова, Стоян Сър­гой­чев от Канада и Свет­лин Стоев от нашата страна.

За първи път в пленера ще учас­т­ват и четирима худож­ници от Тур­ция — сюреалис­тът Есин Кючюк­татил и фоторепор­терът на южната ни съседка за “Нешънъл джиог­рафик“ Ердал Есин Кючюк­татил, както и майс­торът на абс­т­рак­т­ното изкус­тво Дой­чин Онташ.

“Да бъдем заедно в името на изкус­т­вото, това е идеята която ни обединява вече осма година в Мъг­лиж”, изтъкна доц. Цветан Стоянов, преподавател в НХА, един от основателите на пленера. Мъг­лиж е мис­тично и красиво място. Излож­бата ще бъде отк­рита на 1 сеп­тем­ври в Мъг­лиж.