Две мраморни скулптури са открити в Хераклея Синтика

Две мраморни скулптури са открити в Хераклея Синтика

Две мраморни скул­п­тури са отк­рити при археологичес­ките раз­копки в древ­ния град Херак­лея Син­тика”, каза дирек­торът на Историчес­кия музей — Пет­рич д-р Сотир Иванов.

Скул­п­турите са от рим­с­ката император­ска епоха, засега може да се каже със сигур­ност, че са на жени. Отк­рити са в източ­ната част на древ­ния форум, като едната е по-голяма и е почти в човешки ръст”. Скул­п­турите са били част от стария форум на древ­ния град, в пос­лед­с­т­вие са изпол­з­вани при изг­раж­дането на новия форум. Тепърва ще се уточ­нява по какъв начин двете жен­ски фигури са свър­зани с рим­с­ката история и с историята на Херак­лея Син­тика.

Наход­ките ще бъдат почис­тени и огледани от рес­тав­ратор, който ще определи дали са необ­ходими допъл­нителни мерки за съх­раняването им. Скул­п­турите са изложени до отк­ритата миналата година статуя, за която се пред­полага, че е на рим­с­кия император Август. „Стараем се въз­можно най-бързо да обработим всичко, което отк­рием, защото интересът към Херак­лея Син­тика е огромен”.

Обек­тът вече е посетен от туристи от 67 дър­жави, сред които почти всички европейски страни. Интерес проявяват и хора от Китай, Индия, Виет­нам, Нова Зелан­дия.