Панаир на традиционните занаяти се открива в музея “Етър“

Панаир на традиционните занаяти се открива в музея “Етър“

Седем­най­сетото издание на Меж­дународ­ния панаир на традицион­ните занаяти се отк­рива на 6 сеп­тем­ври в етног­раф­с­кия музей на отк­рито “Етър“ край Габ­рово и ще продължи до 8 сеп­тем­ври. В изложението — базар учас­т­ват повече от 70 майс­тори занаят­чии и съв­ременни творци с тех­ния “прочит“ на традицион­ните занаяти.

В Майс­тор­с­ката над­п­ревара по грън­чар­с­тво сили ще премерят пред­с­тавители на Фран­ция, Румъния, Косово, Унгария, Репуб­лика Южна Африка и Бъл­гария.

За първи път в историята на панаира на занаятите ще има винен фес­тивал “Авгус­тиада“, с над 20 изби и произ­водители на раз­лични деликатеси в Алеята на вкусовете с дегус­тации и базар. Професионални и любител­ски със­тави от почти всички етног­раф­ски области на Бъл­гария ще гос­туват на етног­раф­с­кия музей с над­пявания и надиг­равания през трите праз­нични дни. За първи път в панаира на занаятите ще се включат и пред­с­тавители от Мрежата на твор­чес­ките градове на ЮНЕСКО. Флорианополис (Бразилия), Асуан (Египет) и Уей­фанг (Китай) са градовете, от които идват трима артисти, за да споделят малка част от кул­тур­ното нас­лед­с­тво на страните си.

Акцент в прог­рамата на панаира е майс­тор­с­ката над­п­ревара, която пресъз­дава облозите, правени през Въз­раж­дането между майс­тори от раз­лични занаяти. Майс­торите трябва да изработят по два пред­мета — един с традиционен мотив от бъл­гар­ска грън­чар­ска школа и един, пред­с­тавящ традициите в грън­чар­с­кото изкус­тво. Победителят ще получи наг­радата “Сребърна хлопка“ и право на самос­тоятелна изложба в музея “Етър“.

Над­п­реварата започва е от 5 до 8 сеп­тем­ври. Национал­ното училище за приложни изкус­тва “Проф. Венко Колев“ — Троян се включва с трима свои въз­питаници от специал­ност “Керамика“. Победителят ще получи наг­радата “Брон­зова хлопка“, а учеб­ното заведение има право на изложба базар.

На улицата зад „Занаят­чийс­ката чар­шия” ще има „Алея на вкусовете” с дегус­тации и базар. Винар­ски изби и произ­водители на раз­лични деликатеси ще пред­с­тавят своя продук­ция по време на панаира на занаятите.

На отк­рита сцена поляната до хотел “Стран­ноп­рием­ница“ през панаир­ните дни ще има пъс­тра музикално — тан­цова прог­рама.