Доц. д-р Христо Попов е тазгодишният носител на наградата проф. Александър Фол

Дирек­торът на Национал­ния археологически инс­титут с музей при БАН доц. д-р Христо Попов получи наг­радата за цялос­тен принос в проуч­ването на тракийс­кото кул­турно нас­лед­с­тво на името на проф. Алек­сан­дър Фол.

Статует­ката на Орфей е връчена на церемония в Казан­лък от облас­т­ният управител на Стара Загора. С церемонията е пос­тавено началото на 14-ите Праз­ници в Долината на тракийс­ките царе. “Това са праз­ници, съпът­с­т­вани с много събития, които пресъз­дават бита и душев­ността на нашите предци. С всяка изминала година Тракийс­ките праз­ници стават все по-мащабни и все по-добри“. Праз­ниците в Долината на тракийс­ките царе продъл­жават с атрак­тив­ното със­тезание Тракийски сър­вай­вър и със спек­такъл и лазерно шоу на тракийс­ката могила Шуш­манец.