Старинен Пловдив започват Националните есенни изложби

Старинен Пловдив започват Националните есенни изложби

В Старинен Плов­див се отк­риват Национал­ните есенни изложби в излож­бените прос­т­ран­с­тва на Балабанова къща, Къща Хин­д­лиян и Къща Мек­сикан­ско изкус­тво. Те са едно от пър­вите събития на Есенен салон на изкус­т­вата в Плов­див и част от кул­тур­ния кален­дар на града.

Спецификата на събитието се определя както от особенос­тите на къщите в Старинен Плов­див, така и от самия фор­мат на пред­с­тавяне на авторите: в общата рамка на цялос­тен куратор­ски проект се показ­ват еднов­ременно десет самос­тоятелни изложби, което прави Национал­ните есенни изложби — Плов­див форум за изкус­тво без аналог в Бъл­гария. Важен акцент в Есен­ните изложби е презен­тирането на нови за бъл­гар­с­ката пуб­ликата имена, пред­с­тавянето на една дебютна изложба, както и учас­тието на бъл­гар­ски худож­ници, живеещи и работещи зад граница.

Таз­годиш­ните екс­позиции се провеж­дат под над­с­лова “Поетика на образа“. Този проб­лемен фокус пред­с­тав­лява мак­симално широка твор­ческа плат­форма, свър­зана с въз­мож­нос­тите за нови твор­чески виж­дания.

Тази пер­с­пек­тива засяга авторовите намерения и израз­ните сред­с­тва насочени към изг­раж­дането на ком­п­лекса на образ­ната цялост.

Събитието се финан­сира от Община Плов­див и е част от Кул­тур­ния кален­дар на града за 2019. г. Национал­ните есенни изложби продъл­жават до 30 сеп­тем­ври.