Критиката на кинофестивала във Венеция е във възторг от “сензационния“ Жокер

Критиката на кинофестивала във Венеция е във възторг от “сензационния“ Жокер

Липсва ли състраданието в нашия свят?

Американ­с­кият актьор Хоакин Финикс под­несе на кинофес­тивала във Венеция забележително превъп­лъщение в образа на Жокера — веч­ния съпер­ник на Бат­ман и един от най-разпознаваемите злодеи в киното, с което потопи критиката в “луд“ въз­торг, съоб­щават Рой­терс и Франс прес.

Финикс “нас­ледява“ образа на прочутия злодей от Джак Никъл­сън, покой­ния Хийт Леджър и Джаред Лето. Актьорът не крие, че се е под­гот­вял усилено, за да пресъз­даде знаковия пер­сонаж.

“Жокера“ на режисьора Тод Филипс, е сред 21-те продук­ции в кон­кур­с­ната прог­рама. Фил­мът прос­ледява произ­хода на пер­сонажа и тран­с­фор­мацията му от осмиван самот­ник в уверен гримиран злодей. По времето, когато се раз­вива дейс­т­вието, Брус Уейн — бъдещият супер­герой Бат­ман, е още дете.

Героят Артър Флек работи като клоун. Воден от желанието си да бъде стен­дъп комик, Флек имитира другите, но в крайна сметка, сам се прев­ръща в обект на подиг­равки. Отчуж­деният и крехък самот­ник, наричан Хепи от майка си, с която живее, пос­тепенно започва да се тран­с­фор­мира в Жокера.

По думите на режисьора Тод Филипс, една от водещите теми, които засяга кинот­вор­бата му, е “лип­сата на със­т­радание в света“.Филмът очарова критиката, въодушевена най-вече от изпъл­нението на Хоакин Финикс, окачес­т­вено като “сен­зационно“.

Според френ­с­кото списание “Премиер“ “Жокера“ под­нася впечат­ляващ спек­такъл, изнесен от Финикс.

“Хоакин Финикс никога не е бил по-добър“, пише въз­тор­жено “Холивуд рипор­тър“.

Тим Гриър­сън от “Скрийн дейли“ отбелязва, че фил­мът вероятно няма да пос­тигне внушител­ния касов успех на други комик­сови продук­ции, но прог­нозира, че зрителите, пренаситени от супер­герои, ще останат очаровани от интер­п­ретацията на Хоакин Финикс.