„Софийски солисти” откриват Дни на камерната музика в Габрово

Камер­ният ансам­бъл “Софийски солисти“ отк­рива на 9 сеп­тем­ври 43-то издание на меж­дународ­ния фес­тивал “Дни на камер­ната музика“. Кон­цер­тите ще се със­тоят в галерия “Христо Цокев“, където габ­ровци могат да раз­г­ледат и излож­бата “Вдъх­новени от музиката“. Това съобщи Иван Стоянов, диригент на Габ­ров­с­кия камерен оркес­тър.

Новото в прог­рамата са кон­церт със солово учас­тие на еуфониум, пър­вото гос­туване в Габ­рово на струн­ния квар­тет “София“, духовият квин­тет “Пилекадоне“, сим­фониета “Враца“. Ще гос­тува дириген­тът Мак­сим Ешкенази, ще има и световна премиера на произ­ведение от Пламен Джуров. За първи път ще гос­туват флей­тис­т­ката Ивон Недева, виолон­челис­тът Атанас Кръс­тев, вир­туоз­ният изпъл­нител на еуфониум Цветан Троян­ски, цигуларят Иван Пен­чев.