Вежди Рашидов излага личната си колекция „Страсти” за пръв път в Пловдив

Вежди Рашидов излага личната си колекция „Страсти” за пръв път в Пловдив

Той ще дари шест безценни произведения на Галерията в града под Тепетата, който днес е и Европейска столица на културата

Лич­ната колек­ция от кар­тини на Вежди Рашидов за първи път е в Плов­див.

Екс­позицията се нарича “Страсти“ и е под­редена в Град­с­ката художес­т­вена галерия, където ще остане цял месец.

На пър­вия етаж ценителите ще видят запад­ноев­ропейска живопис от 17-ти, 18-ти и 19-ти век.

Вежди Рашидов е събирал плат­ната в продъл­жение на 45 години.

В лич­ната му колек­ция е включена  и оригинална графика от Рем­б­ранд, подарък от Свет­лин Русев.

Рашидов показва и над 50 свои рисунки, акварели и скул­п­тури.

Той обяви, че подарява шест от твор­бите от лич­ната си колек­ция на Град­с­ката художес­т­вена галерия в Плов­див.

“Колек­ционер­с­т­вото е сложно нещо. Колек­циите не могат да се правят с фиш или касов бон от супер­мар­кета. Години наред ходих по разни битаци, магазини. Кой идиот си губи времето в Париж да стои един ден в битака? Нали всички гледат Айфеловата кула?

Ще нап­равя едно дарение на Град­с­ката галерия в Плов­див.

Пригот­вил съм 56 работи, които дано да останат във фонда на музея, екзем­п­ляри добри, качес­т­вени. Важ­ното е, че носи една епоха“, каза пред­седателят на пар­ламен­тар­ната Комисия по кул­турата и медиите Вежди Рашидов.

Излож­бата се осъщес­т­вява по покана на Град­с­ката галерия и е акцент в прог­рамата на Есен­ния салон на изкус­т­вата на община Плов­див за 2019-а — годината, когато градът е Европейска столица на кул­турата.

Ако качес­т­вата на богатото твор­чес­тво и меж­дународ­ната извес­т­ност на Вежди Рашидов са добре поз­нати, то прис­т­рас­теността му към колек­циониране на произ­ведения на изкус­т­вото до неот­давана оставаше скрита за широката пуб­лика.

Кар­тините са на автори от Холан­дия, Бел­гия, Фран­ция, Италия и Гер­мания, а сред най-ценните е гравюра от Рем­б­ранд. С години произ­веденията са издир­вани, купувани, рес­тав­рирани, докато наз­рее момен­тът да се срещ­нат с бъл­гар­с­ките почитатели на изкус­т­вото. 

Оценка на качес­т­вата на скул­п­тора Вежди Рашидов още през 80-те години на 20 век дава прочутият му колега със световно приз­нание Сезар Бал­дачини: „.…Той е човек с невероятен темперамент…с такава сила и заряд…Това, което прави, е прек­расно…

докос­нато от екс­п­ресионизма… Той носи у себе си всичко най-необходимо за един велик творец.…Очевидно е колко много кул­турни слоеве присъс­т­ват в твор­бите му. Той е един от неок­ласиците на нашето време“.

Артис­тът Вежди Рашидов е въз­дейс­т­ващ и раз­поз­наваем не само в своите плас­тики. Неговите харак­терни дефор­мации на фор­мата са отличими в рисун­ките и акварелите му.

По повод работата си с раз­лични тех­ники и материал той под­чер­тава: „…Много често си задавам въп­роса: „Кой материал е по-удачен?“ Всеки материал е тол­кова деликатен, кол­кото е деликатна мисълта на човека. Ако материал и мисъл могат да се пок­рият, тогава се получава наис­тина едно произ­ведение. И то сериозно.“

 

КАРЕ:

Твор­ческа биог­рафия на Вежди Рашидов:

1951 г.– роден в Димит­ров­г­рад.

1970 г.-Завършва Художес­т­вената гим­назия в София.

1978 г.-Завършва Художес­т­вената Академия в София.

19811990 г. – Преподавател в Национал­ната художес­т­вена академия.

Бил е пред­седател на Контролно-ревизионната комисия на Съюза на бъл­гар­с­ките худож­ници.

Док­тор Хонорис кауза на УниБИТ.

Член-кореспондент на БАН.

Академик на Меж­дународ­ната академия на изкус­т­вата – Мос­ква.

Избиран четири пъти за народен пред­с­тавител (ГЕРБ), като три пъти е избиран за депутат от Плов­див. 

Два пъти е бил минис­тър на кул­турата (20092013) и (20142017г.). 

В момента е пред­седател на Комисията по кул­турата и медиите в 44-то Народно съб­рание.

От 1978 г. учас­тва във всички национални изложби в страната, както и в пред­с­тавителни изложби в чуж­бина: Русия, Чехия, Полша, Унгария, Пор­тугалия, Испания, Италия, Фран­ция, Гер­мания, Бел­гия, Холан­дия, Кувейт, Алжир, Канада, Япония, Индия, Швей­цария, Тур­ция и други.

 

Учас­тия в меж­дународни биеналета и сим­позиуми: Бур­гас, Орон­ско – Полша, Равена-Италия, Базел-Швейцария, Фон­дация Гулбикян-Португалия, Есенен салон –Париж, Салон на изкус­т­вата – Абруцо – Италия, Световен кон­курс на принца на Монако, Световно изложение на галериите ФИАК– Париж, Фран­ция, Меж­дународен фес­тивал на изкус­т­вата „Традиции и съв­ремен­ност” Манежа – Мос­ква и други.

Самос­тоятелни изложби:

1981 г. –Есенни изложби-Стария Плов­див, 1983 г. –Меж­дународен дом на Хумора и сатирата-Габрово, 1984 г. –Световен панаир на изкус­т­вата — Базел, 1985 г. –Изложба рисунки и акварели в галерия Вивиен-Париж, 1986 г. –Град­ска галерия – Варна, Бъл­гар­ски кул­турен цен­тър – Вар­шава, Бъл­гар­ски кул­турен цен­тър –Будапеща, Галерия Жан Пол Вилен-Париж, 1987 г. –Дом на худож­ниците –Стара Загора, Съюз на скул­п­турите –Вар­шава, Галерия Браска-Краков, 1988 г.- Художес­т­вена галерия-Димитровград, Академия Лалит­кала Делхи-Индия, 1989 г.- Кул­турен цен­тър –Мос­ква, в ЮНЕСКО-Париж, Национална художес­т­вена галерия Ереван-Армения, Галерия Гор­бон Истанбул-Турция, 1992 г.- Галерия Армони-Анкара-Турция, Галерия БеелдСпраак-Амстердам-Холандия, Галерия Лорлож-Париж, Галерия Доген­зака –Токио, НДА-Глери Сапоро-Япония, Галерия Белами Кукура-Япония, Галерия Жан Пол Вилен-Париж, 1994 г.- Галерия Лотос-Виена –Авс­т­рия, Аполония 94-Созопол, 1995 г.- Галерия Буиксан-Сеул-Корея, Галерия Армони-Анкара-Турция, 1996 г.- Галерия Жан Пол Вилен-Париж, Галерия Лайпцигерщрабе-Берлин, Арт Галерия-Вашингтон-САЩ, 1997 г.- Претория Арт Мюзеум-ЮАР, 1998 г.- Национална галерия Йоханесбург-ЮАР, Национална галерия –Белград-Югославия, 1999 г.- Галерия Бесеж-Динар-Франция, 1999 г.- Галерия Интер­кон­тинен­тал Джейлан-Истанбул, 2000 г.- Галерия Бесеж-Дювил-Франция, 2002 г.- Галерия Армони-Анкара-Турция, 2003 г.- Художес­т­вена галерия Варна, 2005 г.- Галерия „Арте”-София, 2006 г.- Музей на Оскар Уайлд-Дъблин –Ирлан­дия, 2007 г.- Арт­цен­тър – Бер­лин, 2010 г.- Изложба в Галерия „Средец” – София, 2011 г.- Изложба в Галерия „Финес” – София, 2011 г.- Изложба в Галерия „Жорж Папазов” – Плов­див, 2015 г.- Галерия „Жан Пол Вилен” – Париж, Фран­ция, 2016 г.-„Клайне галери” – Виена, Авс­т­рия, 2018 г.- Галерия 88 Люк­сем­бург, 2018 г. – Галерия Галиарди – Лон­дон, 2018 г. – Галерия на Чер­номор­с­ката банка – Солун

2018 г. – Крал­ска галерия в Двореца „Пинятели“ – Бар­селона, 2018 г. – Галерия „Стил 2“ – София и много други.

Наг­ради:

1978 г.- Наг­рада за скул­п­тура от Меж­дународен сим­позиум в Бур­гас, 1981 г. — Златен медал на Ватикана на името на Данте Алигиери-Италия, 1983 г.- Първа наг­рада от Меж­дународ­ното биенале на Хумора и сатирата– Габ­рово, Първа наг­рада на СБХ, 1985 г.- Носител на почетен златен медал на Европейс­ката Академия за изкуства-Париж

За изк­лючителни зас­луги към човеш­ката общ­ност”, 1987 г.- Сребърен медал на Пър­вото световно триенале на пор­т­рета в скул­п­турата — Гданск-Полша, Наг­рада от Светов­ното изложение на изкус­т­вата на името на принц Рение – Монако, 1989 г.- Почетен дип­лом на Минис­тер­с­т­вото на кул­турата на Армения, Почетен дип­лом за скул­п­тура на асоциация „Арт Хоризонс-САЩ, 1996 г.- Наг­рада на асоциация „Юнекура”-Япония, Наг­рада на асоциация”Арт Диалог” за най-добър чужд автор за периода 1989 г.-1996 г. в Париж-Франция, 2009 г.- Голямата наг­рада в областта на скул­п­турата „Вера” на Третия Мос­ков­ски меж­дународен фес­тивал на изкус­т­вата „Традиции и съв­ремен­ност”, Манежа, Мос­ква, Русия и много други.

Носител на Орден „Стара планина” с лента – Бъл­гария 

Носител на Орден „Кирил и Методий” с огър­лие – Бъл­гария

Удос­тоен с Почет­ния медал на Лувъра — Фран­ция

Носител на Орден „Алек­сан­дър Нев­ски”- втора степен-Русия

Носител на Златен медал на Армения за изк­лючителни зас­луги в кул­турата

Носител на Авс­т­рийс­кия орден – „Златен кръст на Свети Леополд”.

- Член на Есен­ния салон-Париж

- Член на Европейс­ката Академия за изкуства-Париж

- Академик на Руска академия за изкус­тво – Русия

- Академик на Меж­дународ­ната академия за изкус­тво и кул­тура – Русия

- Почетен граж­данин на Армения

- Почетен граж­данин на София, Димит­ров­г­рад, Кър­джали, Дулово, Мадан, Правец.

 

Произ­ведения на Вежди Рашидов се намират в почти всички галерии в страната, както и в много час­тни колек­ции и музеи по света.

От НОВА.ТВ и „Епицен­тър”