Музикалният театър открива сезона с юбилеен концерт

Музикалният театър открива сезона с юбилеен концерт

Музикал­ният театър отк­рива новия си сезон на 29 сеп­тем­ври с кон­церта “Влез в моя сън“. Трупата ще отбележи и 60-ият юбилей на своя главен диригент и художес­т­вен ръководител Юли Дамянов. Ще има и премиера на най-популярната оперета на Йохан Щраус-син “Прилепът“ – 100 години след пър­вото й пред­с­тавяне в Бъл­гария. За първи път у нас тя е играна през 1919 г. от пионерите на бъл­гар­с­кото оперетно изкус­тво на сцената на “Свободен театър”. През 1954 г. е пос­тавена за първи път в Музикал­ния театър. Заг­лавието на кон­церта идва от любовен дует от „Любов и омраза” — опера-мюзикъл от Юли Дамянов по пиесата „Хер­цогинята на Падуа” от Оскар Уайлд.

В кон­церта ще проз­вучат рядко изпъл­нявани произ­ведения, като увер­тюрите „Цар и дър­воделец” от Лор­цинг и „Кан­дид” от Бър­н­с­тейн, фраг­менти из мюзикълите „Кабаре” от Кан­дер и „Уес­т­сайд­ска история”, както и любими арии, дуети, ансам­бли, хорове и балети от оперети.

Наред със звез­дите на Музикал­ния театър в концерта-спектакъл за началото на новия сезон ще учас­т­ват и бивши членове на трупата – дириген­тът Любомир Денев, солис­тите Олга Скек­лиова, Марияна Поп­з­латева, Юлия Миланова, Цветан Цвет­ков, Живко Желев, Николай Пет­ров. Към тях ще се присъедини и певецът Васил Пет­ров.

СН 3