Марионетният театър на Резо Габриадзе пристига в България

Марионетният театър на Резо Габриадзе пристига в България

Уникал­ният по рода си кул­турен проект “Театър Габ­риадзе“ прис­тига за първи път в Бъл­гария със спек­такъла „Рамона“. Марионет­ният театър на Габ­риадзе е едно от национал­ните богат­с­тва на Грузия – изкус­тво, което с минимален мащаб успява да раз­каже монумен­тални, универ­сални истории. Или както Financial Times споделят в свой материал, пос­ветена на грузин­с­кия артист – „специал­ният гений на Габ­риадзе улавя епич­ните въп­роси в мал­кия мащаб на кук­лите“. Талант, който покорява сър­цето на меж­дународ­ната пуб­лика, далеч извън пределите на зат­вореното съвет­ско общес­тво още през 60-те и 70-те години, за да зав­ладее целия свят до наши дни.

Спек­такълът, който ще пред­с­тави марионет­ния театър „Габ­риадзе“ в Бъл­гария е драматич­ната любовна история „Рамона“ – пред­с­тав­ление за красива и трагична любов между два парни локомотива.

Трупата на Резо Габ­риадзе прис­тига в Бъл­гария заедно със сина му Лео Габ­риадзе, който също е драматург и режисьор, 12 човека екип и декори, които тежат над 1 тон. Тур­нето ще посети два града с по една пос­тановка на място. Спек­такълът „Рамона“ ще бъде пос­тавен в София на 23 сеп­тем­ври в Театър Бъл­гар­ска Армия и в Плов­див на 25 сеп­тем­ври в Драматичен Театър Плов­див. Проек­тът е асоцииран към прог­рамата на Плов­див — Eвропейска столица на кул­турата 2019 .