Премиера на мюзикъла “Законът на джунглата“ в Опера Пловдив

Премиера на мюзикъла “Законът на джунглата“ в Опера Пловдив

Мюзикълът “Книга за джун­г­лата“ по твор­бата на Кип­линг е пър­вото дет­ско заг­лавие на Операта в Плов­див за сезон 2019/2020 е на 11 сеп­тем­ври от 18.00 ч.

Ком­позитор и диригент е Любомир Денев, а автор на либ­ретото и стиховете — Асен Аврамов. В мюзикъла децатата ще се срещ­нат със смелия Маугли - момче, което попада сред джун­г­лата и е отг­ледано от вълча глут­ница. Меч­ката Балу му преподава Закона на джун­г­лата, а Чер­ната пан­тера Багира го учи на лов. С тяхна помощ Маугли побеж­дава враговете си, най-страшен от които е тигърът Шир Хан.

Поз­натата историята от книгата на Ръдиард Кип­линг е раз­казана от режисьора Георги Динев, худож­ника Златна Михай­лова и хореог­рафа Филип Миланов. В спек­такъла учас­т­ват хор, балет и оркес­тър на Опера Плов­див заедно с най-малките въз­питаници от Академията на Гос­пожа Опера.

Ролите изпъл­няват Борис Доб­рев, Август Методиев, Марк Фаулър, Валерия Мир­чева, Михаил Пулиев, Анита Огнянова, Благовеста Кос­тадинова.

Мюзикълът “Законът на джун­г­лата“ е съз­даден през 1988 г. и е пред­с­тавен за първи път на сцената на Младежки театър с учас­тието на актьорите Искра Радева, Владо Пенев, Рашко Младенов. Спек­такълът отк­рива Праз­ниците на изкус­т­вата АПОЛОНИЯ 1989, а музиката на Любомир Денев е удос­тоена с „Наг­радата София”.