Галерия “Дебют“ представя Лицата на градa

Галерия “Дебют“ представя Лицата на градa

Произ­ведения от фонда на СГХГ излага на 16 сеп­тем­ври от 11.00 ч. галерия “Дебют“, бул. “В. Лев­ски“ 62.

Софийска град­ска художес­т­вена галерия стар­тира образователна прог­рама „Музеят в училището, училището в музея“.

След успешно реализираните три изложби във Френ­с­ката гим­назия, в Национална гим­назия за приложни изкус­тва и в Национал­ния учебен ком­п­лекс по кул­тура, през сеп­тем­ври екс­позицията “Лицата на града. Произ­ведения от фонда на СГХГ“, включ­ваща творби на Никола Пет­ров, Кирил Цонев, Цанко Лав­ренов, Иван Кир­ков, Текла Алек­сиева, Славка Денева, Лъчезар Боя­джиев, ще гос­тува на галерия “Дебют“ и НУИИ “Илия Пет­ров“.

Излож­бата има за цел да доп­ринесе за обогатяване на визуал­ната кул­тура на учениците и да раз­шири тех­ните знания по пред­метите изоб­разително изкус­тво и история на изкус­т­вото. Дава се въз­мож­ност да се видят копия на някои от най-интересните произ­ведения от фонда на СГХГ.

IK 3 Пор­т­рет на Светос­лав Мин­ков, Кирил Цонев