Млади талантш ще пеят за “Сребърна Янтра“

Прик­лючи селек­цията за 17-то издание на Меж­дународ­ния кон­курс за млади изпъл­нители на популярна песен “Сребърна Янтра“ във Велико Тър­ново. Таланти от 12 дър­жави от 3 кон­тинента ще се над­пяват. на 27 и 28 сеп­тем­ври.

За учас­тие са допус­нати 80 певци на въз­раст от 5 до 25 години, в четири въз­рас­тови групи, посочи Румяна Начева, дирек­тор на музикал­ния форум.

На сцената ще се пред­с­тавят и изпъл­нителите от “Пеещи семейс­тва“. Най-малката учас­т­ничка е 5-годишната Рей­чъл Мaй от Китай, която ще навърши 6 години във Велико Тър­ново, а учас­тието й в Бъл­гария е подарък за рож­дения ден от ней­ните родители. Най-възрастният учас­т­ник е 25-годишният Анд­реа Сточино от Италия.

Ще има певци от Куба и Ливан. Учас­т­ници от телевизионни музикални фор­мати от Словения, Кипър, Румъния, Сър­бия, Хър­ватия и Мол­дова. Бесараб­с­кият бъл­гарин — 21-годишният Сер­гей Мутафчи учас­тва за втори път. Пред­седател на журито ще е Камелия Тодорова.