“Сфумато“ започва новия си сезон с две премиери, две участия в международни фестивали.

“Сфумато“ започва новия си сезон с две премиери, две участия в международни фестивали.

На 11 сеп­тем­ври е премиерата на “Мишелов­ката“ — фан­тазма по един­с­т­вената репетиция на Хам­лет с град­с­ките трагици по пиесата на “Хам­лет“ на Шек­с­пир. Учас­т­ват Божидар Йор­данов, Владимир Матеев, Галя Кос­тадинова, Иван Николов, Йор­дан Ръсин, Симона Здрав­кова.

“Одисей и цик­лопите дъб­лин­ски“ по Джеймс Джойс ще има премиера на 13 сеп­тем­ври. Сценична вер­сия е на Димитър Мар­ков, който изпъл­нява всички роли. “Това е пред­с­тав­ление, в което глав­ните дейс­т­ващи лица са словото, езикът и артис­тич­ната свобода“, раз­казва Мар­ков. В романа на Джойс аналогът на Омировия стран­с­т­ващ герой се казва Леополд Блум — 38-годишен рек­ламен агент, който преживява своята “Одисея“ в Дъб­лин в един един­с­т­вен ден. Два спек­такъла ще пътуват извън София. “Раната Филок­тет“ на режисьора Борис Кръс­тев ще учас­тва в Срещата на млади артисти от Югоиз­точна Европа, организирана от Национал­ния театър на Северна Гър­ция в Солун. “Луда трева“ на Мар­гарита Младенова ще бъде пред­с­тавена на меж­дународ­ния теат­рален фес­тивал “Сцена на кръс­топът“ в Плов­див на 17 сеп­тем­ври.