“Атон в рисунки и фотографии“ е представена в Златоград

/Изложба “Атон в рисунки и фотог­рафии“ на Анд­рей Янев и Мирос­лав Дачев е пред­с­тавена в Сив­риевата къща в Етног­раф­с­кия ком­п­лекс на Златог­рад. Отк­риването е включено в прог­рамата на традицион­ните Делюви праз­ници в Златог­рад.

“Атон в рисунки и фотог­рафии“ е над­с­лов на серия от изложби, организирани и пред­с­тавени от Цен­търа за кул­турни и семиотични изс­лед­вания. Фотог­рафиите и рисун­ките са плод на над 40 екс­педиции на авторите до Света Гора — Атон в периода 20042019 г., на прес­тоя им във всички светогор­ски манас­тири и на голяма част от скитовете и келиите в монашес­ката репуб­лика. Излож­бата не просто показва, а изразява вът­реш­ното усещане за Атон, което сетивата на авторите са уловили и изг­радили, съчетало пок­лон­ничес­т­вото с твор­чес­кия и изс­ледовател­с­кия импулс, Зад силуетите на светите обители, зас­тинали на повър­х­ността на част от рисун­ките, се крият не геог­раф­ски, а духовни територии. В този смисъл излож­бата раз­к­рива жан­рови ситуации от живота на монасите в Света Гора.