„Въздушен път“ и мечти върху крилете предлага Нина Русева

„Въздушен път“ и мечти върху крилете предлага Нина Русева

От 115 октом­ври галерия „Ракурси” става прив­лекателно място за твор­бите на Нина Русева, която ни изкушава с пред­с­тавата за своя Въд­зушен път”

Над нас преминава и големият Арис­тотелев път за прелет на птиците. Два пъти годишно от юг на север и от север на юг прииж­дат огромни ята птици. За раз­лика от нас, хората, те не се бутат една в друга и не си пречат. Зимно време, когато земята зам­ръзне, водоп­лаващите птици летят ниско над реките и мал­ките водоеми. Тези водоеми дишат пара към небето, водата в тях не зам­ръзва. Народът ги нарича нежно топ­лици. В тези топ­лици птиците кацат, за да починат по своя път и да се нах­ранят. Живеейки над този въз­душен път, ние виж­даме пос­тоянно как Бог се е пог­рижил за всичко. И как нищо на този свят не става без Божието благоволение.“ Йор­дан Радич­ков

Още от най-ранните си спомени за твор­чески пориви, са ме вдъх­новявали теми, раз­к­риващи прос­т­ран­с­т­вото от височина. Невед­нъж съм съз­давала пей­зажи от птичи пог­лед и това е нещо, което мога да обрисувам като вдъх­новяващо, красиво, божес­т­вено, спиращо дъха. Особено когато си наб­людател във висините на небес­ното прос­т­ран­с­тво, когато въз­ник­ват въп­роси, на които ние, мал­ките хора трудно си даваме отговор. С тази изложба се опит­вам да изразя емоцията, която усещам, когато съм в прос­т­ран­с­т­вото високо”.