Почина сценаристът на филма “Бялото слънце на пустинята“

Почина сценаристът на филма “Бялото слънце на пустинята“

Марк Захаров бе един от най-известните теат­рални режисьори и кинос­ценаристи на Русия. Големият руски режисьор Марк Захарове починал на 28 сеп­тем­ври, съобщи рус­ката аген­ция РИА Новости. Той бе дъл­гогодишен художес­т­вен ръководител на театър “Лен­ком“ и дирек­тор на театъра на Марк Вар­шавер.

Марк Захаров е роден през 1933 г. в Мос­ква. Завър­шва ГИТИС. Кариерата му започва като главен режисьор на театъра на Ленин­с­кия ком­сомол — “Лен­ком“. Сред най-успешните му работи като теат­рален режисьор са пос­танов­ките “Момче от нашия град“, “Един безумен ден, или сват­бата на Фигаро“, “Ва банк“, “Женитба“, “Виш­нева градина“.Марк Захаров е автор и съав­тор на сценариите на едни от най-любимите руски филми, като “Звезда на пленител­ното щас­тие“ и “Бялото слънце на пус­тинята“ с музиката на Булат Оку­джава. През 1997 г. екипът на филма “Бялото слънце на пус­тинята“ е наг­раден с Дър­жавна наг­рада на Рус­ката федерация. Много други световно извес­тни руски филми са съз­дадени по сценарии на Захаров: “Дванай­сетте стола“, “Този самият Мюн­хаузен“, “Фор­мула на любовта“, “Да убиеш дракон“. Пок­лон пред паметта на големия руски режисьор Марк Захаров!