Българска изложба във Виена по повод 100 години от Ньойския договор

Българска изложба във Виена по повод 100 години от Ньойския договор

Националният военноисторически музей представя “Противостояния“ в Дом Витгенщайн

На 1 октом­ври от 18.30 ч в галерията на Бъл­гар­с­кия кул­турен инс­титут “Дом Вит­ген­щайн“ във Виена се отк­рива излож­бата на Национал­ния воен­ноис­торически музей (НВИМ) “Противос­тояния“.

Излож­бата включва художес­т­вени произ­ведения — акварел, мас­лени бои и графика, завещани ни от изтък­натите майс­тори на чет­ката като Владимир Димитров-Майстора, Алек­сан­дър Мутафов, Алек­сан­дър Божинов, Атанас Михов, Борис Денев, Иван Въл­чанов, Никола Танев, Райко Алек­сиев, Никола Кожухаров, Георги Машев.

Пър­вата световна война, пречупена през душев­ността и палит­рата на бъл­гар­с­ките худож­ници и тех­ният хуманизъм, противос­тоящ на вой­ната — това е темата на тази поредна изложба на НВИМ в галерията на Бъл­гар­с­кия кул­турен инс­титут във Виена. Кое освен яркия, пъл­нок­ръвен и одухот­ворен живот, може да противос­тои на ужаса и унищожението — такъв е прочитът, нап­равен от худож­ниците преди 100 години. Излож­бата “Противос­тояния“ е пос­ветена на веков­ната годиш­нина от Ньойс­кия договор, която отбеляз­ваме през 2019 г. и може да бъде раз­г­ледана в Бъл­гар­с­кия кул­турен инс­титут във Виена до 28 октом­ври.