Балет върху лед от Русия „Санкт Петербург“ ще гостува в Бургас

Балет върху лед от Русия „Санкт Петербург“ ще гостува в Бургас

Рус­кият дър­жавен балет на лед „Санкт Петер­бург“ ще гос­тува в Бур­гас този месец с две пред­с­тав­ления. На 23 ноем­ври ще бъде пред­с­тавен балетът „Лебедово езеро“ от 16.30 и 19.00 ч, а на 24 ноем­ври — „Леш­никот­рошач­ката“. И двете пред­с­тав­ления очак­ват своята пуб­лика в залата на Операта.

Дър­жав­ният балет на лед „Санкт Петер­бург“, съз­даден от уважавания хореог­раф Кон­с­тан­тин Бояр­ски, отбеляза своя 50-годишен юбилей през 2017 г. със серия от пред­с­тав­ления по цял свят. В ансам­бъла неиз­менно присъс­т­ват олим­пийски шам­пиони по фигурно пър­заляне или медалисти в този знаков за Русия спорт.