БАН представи новата версия на филма „Хан Аспарух”

БАН представи новата версия на филма „Хан Аспарух”

Нова вер­сия на епич­ната фил­мова трилогия „Хан Аспарух“ пред­с­тави Бъл­гар­с­ката академия на науките на 18 ноем­ври в зала „Проф. Марин Дринов“. Фил­мът „Ханът и империята“ на режисьора акад. Люд­мил Стай­ков е съз­даден от дигитално рес­тав­рирано изоб­ражение на оригинал­ния филм, така както е бил зас­нет, като е изпол­з­вана най-новата съв­ременна тех­нология. Продуцент е „Доли медия студио“.

Този проект се случва 38 години след съз­даването на трилогията. „Фанагория”, „Преселението” и „Земя завинаги”, са едни от най-гледаните ленти в бъл­гар­с­кото кино въобще, с общо над 10 милиона зрители.

Сега, на базата на класичес­ката творба, в която нав­ремето са взели учас­тие над 100 000 души, е съз­дадена нова творба с времет­раене около 2 часа и половина. Оригинал­ният материал е рес­тав­риран, мон­тиран отново, фил­мът е с чисто нов звук и съв­ременна визия. Работата по новата вер­сия е отнела около година и половина на акад. Стай­ков.

Именития режисьор каза: “За пръв път в Бъл­гария се прис­тъпва към такава рес­тав­рация на изоб­ражението на оригинал­ния филм, който ще бъде предаден на Бъл­гар­ска национална фил­мотека“.

Според специал­с­тите, въз­к­ресяването на епоса със Стойко Пеев, Васил Михай­лов, Йосиф Сър­ча­джиев, Аня Пен­чева, Ваня Цвет­кова, Богомил Симеонов, Петър Слабаков, Джоко Росич и още знаменити актьори ще се превърне в истин­ско киносъбитие.