Международна конференция, посветена на Зографския манастир

Вчера и днес в Софийс­кия универ­ситет „Св Климент Охрид­ски” се провежда меж­дународна кон­ферен­ция на тема „Зог­раф­с­ката обител сред атон­с­ката монашеска общ­ност: исторически път и място за служение на словото“. Организирана е от универ­ситета и манас­тира за проуч­ване на книжов­ното богат­с­тво.

Зог­раф­с­кият манас­тир от векове пази ценни извори за духов­ната, кул­тур­ната и икономичес­ката история на атон­с­ките манас­тири, бъл­гарите и Бал­каните и тех­ните връзки и взаимодейс­т­вия в по-широк геог­раф­ски ареал.

Целта е да се обсъдят научни отк­рития, нап­равени при работа с ръкописи и документи, съх­ранявани в манас­тира. Има и проекти за издаване на ценни ръкописи и тек­с­тове от биб­лиотеката на обителта. Учас­т­ват 54 изс­ледователи от Бъл­гария, Великоб­ритания, Гър­ция, Русия, Северна Македония, САЩ, Фран­ция. Днес в Универ­ситет­с­ката биб­лиотека се отк­рита изложба, пос­ветена на книжов­ното богат­с­тво на манас­тира.