Джак Феъруедър спечели наградата “Коста”

Бив­шият военен репор­тер Джак Феъруедър спечели приза за книга на годината — най-високото отличие на литератур­ните наг­ради “Коста“, пише в. “Гар­диън“. Феъруедър беше отличен за “Доб­роволецът“ — биог­рафия на бореца от пол­с­ката съп­ротива Витолд Пилецки, който по соб­с­т­вена воля се внед­рява в кон­цен­т­рацион­ния лагер Ауш­виц. „Историята е невероятна – чете се като художес­т­вена творба, въп­реки че е с истин­ски факти. Една необик­новена и важна книга, която хората трябва да прочетат”, казва Шон Уилямс, пред­седателка на журито.

Една от най-смелите пос­тъпки на 20 век: през 1940 полякът Витолд Пилецки влиза доб­роволно в кон­цен­т­рацион­ния лагер Ауш­виц. Целта му: да види с очите си звер­с­т­вата на нацис­тите, за да ги раз­каже след това на света.