Кинопанорама, посветена на 75-та годишнина от Победата във Великата Отечествена войн

Кинопанорама, посветена на 75-та годишнина от Победата във Великата Отечествена войн

Ценителите на “Сед­мото изкус­тво“ ще имат уникал­ната въз­мож­ност да гледат фил­мите на световно извес­т­ните режисьори Михаил Ром, Сер­гей Бон­дар­чук, Юрий Озеров, Елем Климов, Лариса Шепитко, Михаил Калатозов.

Кинопанорама, пос­ветена на под­вига на многонационал­ния съвет­ски народ в годините на Великата Отечес­т­вена война започва своите прожек­ции в Рус­кия кул­турно — инфор­мационен цен­тър в столицата.

Прожек­циите ще са всеки чет­вър­тък в 18.30 в Мал­ката зала на Рус­кия културно-информационен цен­тър през цялата 2020 година.

2020 година е юбилейна за този значим праз­ник — 75-та годиш­нина от Победата във Великата Отечес­т­вена война.

Това е праз­ник, който въз­вишава рус­кия народ, тъй като неус­поримо води до гор­дост с под­вига на бащите и дедите. Нека за пореден път се пок­лоним пред онези, които са се борили за свободата, честта и дос­тойн­с­т­вото. Нека се прек­лоним пред онези, които успяха да отс­тоят правото да живеем, да се трудим, рад­ваме и творим за благото на Отечес­т­вото.

Рамо до рамо против фашизма са воювали рус­наци и украинци, белоруси и мол­довани, грузинци и узбеки, казахи и арменци, с една дума — народите на многонационал­ния тогава Съвет­ски Съюз и редица европейски дър­жави. Съюз­ниците на СССРСАЩ и Великоб­ритания, отк­ривайки втория фронт, са помог­нали да се ускори и приб­лижи датата, която днес се смята в историята за велика. Фил­мите, пред­с­тавени в прог­рамата на Кинопанорамата, прав­диво показ­ват героич­ната и трагична епопея, труд­ните етапи от пър­вите дни на вой­ната и радостта от Победата. Зрителите ще имат въз­мож­ността да видят ленти, зас­нети бук­вално в пър­вите дни на воен­ните дейс­т­вия, филми от съвет­с­кия период, както и новото съв­ременно руско кино по темата.

Редица от кинолен­тите са носители на прес­тижни наг­ради на руски и меж­дународни кинофес­тивали в Кан, Венеция, Бер­лин, Кар­лови Вари, Сан Фран­циско и други извес­тни и прес­тижни кинофоруми по цял свят. В каталога са пред­с­тавени и филми, които за пръв път ще бъдат излъчени пред бъл­гар­с­ките зрители.