Градска художествена галерия - Пловдив отваря врати за посетители на 14 май.

Служителите на галерията ще бъдат с индивидуални сред­с­тва за защита, с маски трябва да бъдат и посетителите. Те ще се пропус­кат в екс­позицион­ните зали така, че да не се образува струп­ване на хора.

Пър­вата изложба е “Пътят. Продъл­жаваме заедно“ на худож­ника Емил Мираз­чиев, под­редена в Зала “2019“ на ул. “Глад­с­тон“ №32. Тя ще бъде отворена за пуб­лика също на 14 май с обичай­ното работно време от 9.30 ч. до 18 часа. Излож­бата ще продължи до 12 юни.

На 14 май ще отворят врати и пос­тоян­ните екс­позиции на галерията в Стария град: на Енчо Пирон­ков, “Георги Божилов — Слона“, “Икони“, “Цанко Лавренов“/ “Мек­сикан­ско изкус­тво“. Поради пренареж­дане на излож­бения график засега остават зат­ворени за пуб­лика Залите за временни екс­позиции на ул. “Княз Алек­сан­дър I“№15, Галерия “Капана“ и “Баня Старинна“.

В излож­бата си Емил Мираз­чиев ни прави свидетели на раз­лич­ните тех­ники и тех­нологии в раз­витието на изкус­т­вото през пос­лед­ните десетилетия, стар­тирайки от екс­перименти в класичес­ките графични тех­ники (литог­рафия, офорт), минавайки през ръчно лята хар­тия, колажир и фур­тажи, фотог­рафия, видео, обекти, инс­талации.