Изложба ПОРТРЕТ – ЖИВОПИС И СКУЛПТУРА на творци от различни поокления

Изложба ПОРТРЕТ – ЖИВОПИС И СКУЛПТУРА на творци от различни поокления

В Галерия на СБХ „Шипка 6“от 16 юни до 30 юли ще видим изложба на творци от раз­лични поколения. Отк­риването е на 16 юни от 18.00 ч.

В излож­бата „Пор­т­рет“ са пред­с­тавени 86 живописци и 56 скул­п­тори със 114 кар­тини и 70 скул­п­тури. Учас­т­ват автори от всички поколения – от утвър­дени имена до най-младите, току-що завър­шили своето образование. В излож­бата почетно е пред­с­тавен един от законодателите в този жанр – проф. Анд­рей Даниел.

Наз­ванието „Пор­т­рет“ пос­тавя жан­ровата и тематична рамка на общата изложба на сек­циите „Живопис“ и „Скул­п­тура“ в СБХ. Тази съв­мес­тна инициатива е резул­тат на усилията на ръковод­с­т­вата на тези сек­ции със своите излож­бени проекти да след­ват отб­лизо процесите на раз­витие и да дават поле за изява на твор­чес­ките енер­гии в новата бъл­гар­ска живопис и скул­п­тура.

Излож­бата е широко отворено прос­т­ран­с­тво за пред­с­тавяне на жанра „Пор­т­рет“ в цялото многооб­разие от прояв­ления. Това е пред­пос­тавка за прег­лед и проверка на витал­ността и креатив­ността на този жанр в динамиката на бързо променящия се социокул­турен кон­текст.

Кар­тините пред­лагат плуралис­тичен и толеран­тен пог­лед, събират в едно прос­т­ран­с­тво широк и богат спек­тър от въз­г­леди и плас­тични изразявания. Еднов­ременно и паралелно същес­т­вуват, доказ­ват своята жиз­неност полярно противоположни, дори кон­ф­рон­тирани естетически позиции — от академичен реализъм до условни и абс­т­рахирани визии, от поетични и фан­тазни светове до крайно екс­п­ресивни жес­тове.

Това многооб­разие е пред­с­тава за днеш­ното със­тояние на този традиционен жанр в изкус­т­вото. Пред­лага богат материал за обсъж­дане на жиз­неността на пор­т­рета като лично прос­т­ран­с­тво за твор­ческо осъщес­т­вяване. Проект, който дава енер­гия на срещата и кон­ф­рон­тацията на крайно противоположни артис­тични визии на паралелно същес­т­вуване и сблъсък на раз­бирания с иновативни, провокиращи границите на пред­с­тавите за пор­т­рет.

В излож­бата ще бъдат присъдени три наг­ради:

Наг­рада от Съюза на колек­ционерите

Наг­рада от г– н Емил Иванов

Наг­рада от г-н Тодор Стай­ков за млад автор.