Галерия “Уфици“ показва черната култура в епохата на Ренесанса

Галерия “Уфици“ показва черната култура в епохата на Ренесанса

Италианската галерия ще включи в него девет от шедьоврите в колекцията си

Галерията, в която се намира “Раж­дането на Венера“ от Ботичели Уфици, излиза с инициатива, в която да се покажат досега нег­лижирани произ­ведения в огром­ната колек­ция на галерията — черни прид­ворни, царе и слуги.

Интересът към движението Black Lives Matter се засилва, галерия “Уфици“ във Флорен­ция ще акцен­тира върху колек­ции, в които има фигури на черните.Инициативата се нарича “Чер­ното присъс­т­вие“, част от нея са творби като “Пор­т­рет на краля на Абисиния“ на Крис­тофано дел’Алтисимо, пуб­ликувани онлайн в края на тази сед­мица за поредица от дис­кусии и онлайн събития. Чер­ните фигури, в колек­цията на Уфици, включ­ват крале от Абисиния и Етиопия, пор­т­рети, поръч­вани от Козимо ди Медичи през 16 век като част от поредица кар­тини, пред­с­тавящи най-известните фигури на времето.

В “Обожанието на влъх­вите“ от Алб­рехт Дюрер един от трите царе носи несъм­нено африкан­ски черти, a в кар­тината на Пиетро ди Козимо “Пер­сей освобож­дава Анд­ромеда“, на преден план е чер­нокож музикант. Проек­тът официално бе отк­рит в събота с кон­церт пред твор­бата “Пер­сей освобож­дава Анд­ромеда“ на Пиетро ди Козимо. В продъл­жение на осем сед­мици се пред­вижда излъч­ване във Фейс­бук на онлайн дис­кусии. „Твор­бите от “Уфици“ говорят универ­сален език, който ни помага не само да раз­берем епохите, в които са съз­давани, но и бъдещето, което искаме да изг­радим“, каза дирек­торът на галерията Айке Шмид.