Фламенко версия на „Кармен“ – премиера в Летния театър на Варна

Фламенко версия на „Кармен“ – премиера в Летния театър на Варна

Истин­ски взрив от оперно пеене, харак­терни иберийски ритми и огнена хореог­рафия.

Една от най-очакваните премиери на фес­тивала „Опера в Лет­ния театър“ ще гледаме на 16 юли във Варна. За пръв път ще гос­туват премиер солис­тите на Национал­ната опера в Букурещ Флорен­тина Соаре, която ще бъде Кар­мен, и Даниел Маг­дал, когото ще видим като Дон Хозе. Илина Михай­лова e Микаела, а в ролята на Ескамилио ще влезе Деян Вач­ков. И дамата са солисти на Вар­нен­с­ката опера. Премиерата на “Фламенко Кар­мен” е от 21.00 ч. в Лет­ния театър.

Това е иноватив­ната фламенко вер­сия на “Кар­мен”, която мик­сира оперно пеене, фламенко ритъм и огнена хореог­рафия. Операта на Жорж Бизе е прет­ворена от режисьора Среб­рина Соколова и диригента Страцимир Пав­лов. Тях­ната пос­тановка стъпва върху новелата на Прос­пер Мериме, а раз­казът за любовта на зной­ната циганка Кар­мен и Дон Хозе се води от името на самия дон Хозе. Дириген­тът Страцимир Пав­лов прави впечат­ляващ съв­ременен фламенко аран­жимент на музиката на Бизе.

Звез­ден солис­тичен със­тав ще под­несе на пуб­ликата една гореща смес от фламенко стил и оперно пеене.