В Бургас подреждат изложба на икони

В Бургас подреждат изложба на икони

Изложба от 84 икони, изработени върху 120-годишно дърво, наричано “меше“, ще бъде под­редена в Бур­гас. Екс­позицията “Вярата и морето в нас“ се откри на 15 юли в кул­тур­ния цен­тър “Мор­ско казино“. Автор е иконописецът Тодор Вачев. Сред изоб­раженията на иконите са Иисус Хрис­тос Велик Архиерей, Светци, а цен­т­рал­ният образ е на Богородица. Това е 12-а поредна изложба на Вачев. До екс­позицията с икони, неговата съп­руга — худож­никът Галина Вачева, ще покаже 40 мор­ски пей­зажа.

Творби на худож­ника се намират в час­тни колек­ции в Америка, Ливан, Гер­мания, Испания, Дания, Швеция, Гър­ция, Сър­бия и Украйна.