Музеят “Албертина“ с изложба за съперничеството между Модиляни и Пикасо

В екс­позицията “Модиляни — Пикасо. Революция на примитивизма“ кураторът Марк Рес­телини за първи път пред­с­тавя италиан­с­кия худож­ник като съпер­ник на Пикасо. Рет­рос­пек­тивна изложба “Модиляни — Пикасо. Революция на примитивизма“, пос­ветена на 100-годишнината от смъртта на италиан­с­кия худож­ник и скул­п­тор Амедео Модиляни, ще бъде отк­рита на 17 сеп­тем­ври във виен­с­кия музей Албер­тина. В излож­бата са включени непоказ­вани досега творби на Модиляни в Авс­т­рия.

До 7 януари в „Албер­тина“ ще видят извес­тни негови платна с голи жен­ски тела и необичайни пор­т­рети, както и мал­кото оцелели скул­п­тури. Кураторът Марк Рес­телини, който е един от най-уважаваните изс­ледователи на Модиляни, показва за първи път великия худож­ник като съпер­ник на Пикасо и един от водещите пред­с­тавители на аван­гар­дизма, пренесли примитивизма в изкус­т­вото на 20-и век.

Твор­чес­т­вото на Модиляни е съпос­тавено с произ­ведения на Пабло Пикасо, Кон­с­тан­тин Брън­куш и Андре Дерен, както и с артефакти от “примитивни“ — праис­торически, архаични или неев­ропейски — кул­тури. Има и творби на Модиляни от най-големите световни музеи и час­тни колек­ции от Америка до Азия. „Албер­тина“ е сред най-известните музеи на авс­т­рийс­ката столица, притежава богата колек­ция с графични рисунки и има над 200-годишна история. В пос­тоян­ната екс­позиция са творби на Леонардо да Винчи, Микелан­джело, Рафаело, Петер Паул Рубенс, Рем­б­ранд, Алб­рехт Дюрер, Гус­тав Климт, Егон Шиле, Сезан.