Фил Колинс стана на 70

Аз не съм певец който малок свири на барабани, аз съм барабанист, който малко пее“, казва човек с най-нежния глас. Фил Колинс е музикант, който може да се пох­вали с кариера, обх­ващаща пет десетилетия, но животът на един от най-нежните гласове в света е белязан и с обрати, труд­ности и тежки моменти. В това няма нищо изненад­ващо, като се има пред­вид, че музиката и бол­ката почти винаги вър­вят ръка за ръка.

Семейс­т­вото на Колинс е раз­нос­т­ранни таланти. Майка му е теат­рален агент, сес­тра му Каръл става професионална със­тезателка по кънки на лед, а брат му Клайв е успешен карикатурист.

Всъщ­ност музиката не е онова, което пър­воначално прави Колинс извес­тен, а модата и актьор­с­т­вото. Когато е на 14 години, Фил започва да учи в “Barbara Speake Stage School“ и се изявява като млад модел и дете-актьор. Играе в продук­ция на “Оливър“.

а 30 януари Фил Колинс, който през пос­лед­ните години страда от тежко заболяване, което го лиши от въз­мож­ността да зас­тане на любимото си място на сцената, а именно — зад барабаните, навър­шва 70 години.