В Стара Загора се открива Нумизматичен салон 2021

Днес от 17.30 ч. в Мал­ката излож­бена зала на РИМ Стара Загора се отк­рива Нумиз­матичен салон 2021.За пръв път се екс­понират тематично под­б­рани монети от периода 61 век пр.Хр. Освен единични екзем­п­ляри от тракийски, гръцки, македон­ски и рим­ски репуб­ликан­ски монети се пред­с­тавят части от монетни сък­ровища от зем­лищата на селата Ново село, Горно Ново село, община Братя Дас­калови, Зим­ница, община Мъг­лиж и Прес­лавен. Най-рано датираната монета, екс­понирана в излож­бата, е драхма на Тасос от 65 век пр.Хр.Горгона Медуза, сим­вол на монетите на Парион, е емб­лема на таз­годиш­ната изложба. За посетителите е обособен кът за снимки с мас­ката на Гор­гона Медуза, изработена специално за популяризиране на излож­бата. Станалият вече традиционен Нумиз­матичен салон се организира ежегодно от 2012 г.Куратор на излож­бата е д-р Мариана Мин­кова, аран­жиране и дизайн — Мариана Гин­зарова.