„Живописна спирка“се открива днес в галерия „Лоранъ“

„Живописна спирка“се открива днес в галерия „Лоранъ“. Изложбата включва образи и места на знакови автори в българското изобразително из

Изложбата включва образи и места на знакови автори в българското изобразително изкуство

Спир­ката“ в „Лоранъ“ става част от паметта, която съпът­с­тва твор­бите. Раз­ноликата екс­позиция е съп­роводена с много истории за кар­тини и тех­ните притежатели и съдържа надеж­дата за преот­к­риване и оценка на това изкус­тво от една нова пуб­лика.

Изборът на екипа на галерията обх­ваща изцяло новопос­тъпили произ­ведения от пос­лед­ните месеци. За да бъдат пред­с­тавени в музей­ната екс­позиция, в нашия салон на ул. „Оборище“ 16, те са изминали целия дълъг процес на под­готовка. От тях­ното пос­тъп­ване в галерията, през задъл­жител­ната атрибуция, бав­ния процес на кон­сер­вация и рес­тав­рация, каталож­ното зас­немане и офор­мянето им в екс­позиционен вид.

Пос­тиг­нато е прецизно съчетание от стой­ност, вкус и история. Присъс­т­ват живописни произ­ведения от Владимир Димит­ров — Майс­тора, Алек­сан­дър Мутафов, Дечко Узунов, Златю Боя­джиев, Давид Перец, Владимир Рил­ски, Анас­тас Стай­ков, Алек­сан­дър Пет­ров — Лаван­дулата, Йоан Левиев, Тома Трифонов­ски, Иван Кир­ков, Христо Стефанов, Лика Янко. Може да се види до 3 март.