„ВАКУУМ“ на Моника Попова - кардиограма на духа

Галерия „Райко Алек­сиев“ — СБХ на 5 фев­руари се откри излож­бата „Вакуум“, най-мащабният проект на Моника Попова до момента и най-категорично ще я пред­с­тави в твор­чес­кия й генезис. В галерия „Райко Алек­сиев“ вече са под­редени над 150 произ­ведения на Моника Попова, като по стените на галерията са изложени живописни платна с огромни раз­мери — 2 на три метра, цикъл рисунки — близо 100, както и ней­ните прочути шити керамики, плас­тики от тухли като керамични пана и други обекти, съз­дадени през пос­лед­ните 25 години. Присъс­т­ват творби от цели нейни цикли като „Горен пласт точки“, „Чер­ните шити“, „Раз­говор със сър­цето“, „Рисунки преди лягане“.

Моника Попова обича към всяка своя изложба да пред­с­тавя един своеоб­разен манифест — ако можем да го наречем така — сега към излож­бата си „Вакуум“ тя ни въвежда с думите: „…Свободно прос­т­ран­с­тво, Празно прос­т­ран­с­тво, Смърт, Начало, Кос­мос, раж­дане,… то е утробата, То е изкус­т­вото…“. Така може да се прос­леди генезиса на ней­ното раз­витие като кар­диог­рами на духа. Може да се види до 27 фев­руари.