Фьодор Достоевски - великият руски писател

На 9 фев­руари 1881 г. в Санкт Петер­бург умира Фьодор Дос­тоев­ски. Той е пог­ребан в Тих­вин­с­кото гробище близо до Александро-Невската лавра. Не е извес­тен броят на хората, отишли да изп­ратят великия писател в пос­лед­ния му път, но според някои източ­ници скър­бящите били повече от 50 000. На над­г­роб­ния му камък е гравиран цитат от Еван­гелие от Йоан 12:24:

Истина, истина ви каз­вам: ако жит­ното зърно, пад­нало в земята, не умре, остава си само; ако ли умре, принася много плод.“ Големият руски класик заема почетно място и в сък­ровищ­ницата на светов­ната литература, а неговият роман „Братя Карамазови“ е сред стоте най-велики книги.