Емилиян Станев продължава да бъде един от най-превежданите български писатели в чужбина

И през миналата година Емилиян Станев продъл­жава да бъде един от най-превежданите бъл­гар­ски писатели в чуж­бина. Д-р Радка Пен­чева е завеж­дащ къщата-музей “Емилиян Станев“ във Велико Тър­ново и пред­седател на Сдружението “Емилиян Станев“, което отговаря за автор­с­ките права. Емилиян Станев често изпол­зва задъл­бочените си поз­нания на тема история на Бъл­гария. Това са романите „Легенда за Сибин, прес­лав­с­кия княз“(1968). Тихик и Назарий“, „Антих­рист“, „Тър­нов­с­ката царица“.През 1948 г. излиза едно от най-известните му произ­ведения — повестта „Крадецът на прас­кови“. Цели 14 години работи върху своя роман „Иван Кон­дарев“, в който са описани събитията свър­зани със Сеп­тем­в­рийс­кото въс­тание от 1923 г.