Художникът Андрей Янев представя картини “От градините на императора“

Художникът Андрей Янев представя картини “От градините на императора“

Худож­никът Анд­рей Янев пред­с­тавя свои кар­тини в излож­бата “От градините на императора“. Тя стар­тира от 16 фев­руари и продъл­жава до 12 март в галерия “Кон­т­раст“. „През 2019 г. Анд­рей Янев учас­тва в Осмото биенале на изкус­т­вото в Пекин с кар­тината “От един прозорец“, смай­ваща за акварел­ната тех­ника със своите раз­мери (140 на 125 см) дори за китай­ците“, припомня кураторът на проекта проф. Аксиния Джурова.

За нашите любители на изкус­т­вото обаче, които поз­нават естет­с­ките акварели на худож­ника, уловили тишината на времето, от излож­бите му, пос­ветени на Света гора, недос­тижимия хоризонт и морето, този избор не е случаен.През месец фев­руари 2020 г., в раз­гара на пан­демията в Китай, Анд­рей Янев получава отново покана от организаторите и екипа на биеналето за учас­тие в интернет-конкурс-изложба, наречена “Любовта може да победи вирус“.Тази изложба показва какво е отнесъл Анд­рей при посещението си в Китай през 2019 г. от градините на императора в Заб­ранения град и север­ните езера, за да нап­рави серията акварели, пос­ветени на Китай и специално твор­бата “Влюбени лотоси“. Тази кар­тина ще бъде показана за първи път в София. Тя е изб­рана сред 240 учас­т­ника от цял свят, след селек­ция от куратор­с­кия екип, измежду 36 творби, отразяващи най-добре темата.