Българските културни институти в Централна Европа ще отбележат заедно 3 март

Бъл­гар­с­ките кул­турни инс­титути в Бер­лин, Прага, Братис­лава, Будапеща и Рим ще отбележат национал­ния праз­ник с обща инициатива– онлайн прожек­ции на филми и кон­церт на Софийс­ката фил­хар­мония. Прог­рамата ще е дос­тъпна само за Гер­мания, Чехия, Словакия, Унгария и Италия. Трид­невна праз­нична онлайн прог­рама по повод 3-ти март е със събития:От 19.00 ч. на 1 март до 19.00 ч. на 2 март ще бъде излъчен бъл­гар­с­кият докумен­тален филм “Непобеденият генерал — Владимир Вазовс игрални елементи за живота на големия български патриот, генерал Владимир Вазов (1868-1945). Филмът е на български език с английски субтитри. На 2 и на 3 март 2021 г. публиката ще може да гледа българския игрален филм ‚‚Възвишение.