Русенският музей организира тур до “Затрупаната скална църква“ край Иваново

Презен­тационен тур до “Зат­рупаната скална цър­ква“ край село Иваново ще има на 24 юли. Това е мяс­тото, където през 13 век въз­никва скал­ният манас­тир “Св. Архан­гел Михаил“, извес­тен като Иванов­с­ките скални църкви.Водач на презен­тацион­ния тур е историкът от Русен­с­кия музей Евгени Геор­гиев. Учас­т­ниците в мар­ш­рута трябва да са снаб­дени с високи обувки, дълги пан­талони и вода за пиене.Георгиев обясни, че “Зат­рупаната цър­ква“ всъщ­ност е парак­лисът “Свети Архан­гел Михаил“. Поради ерозионни процеси през годините таванът е съборен от падащи скални блокове. Те са запъл­нили храмовото прос­т­ран­с­тво. Така идва и името “Зат­рупаната църква“.При пов­дигането на тавана фрес­ките по него са кон­сер­вирани и изложени в Русен­с­кия музей. Всеки месец през лятото ще има подобни турове до “Зат­рупаната цър­ква“. В пър­вия поход, със­тоял се в края на миналия месец, са се включили около 30 души. По повод на 800-години от съз­даването на скал­ния манастир-лавра “Св. Архан­гел Михаил“ има поредица от събития. Основан през 20-те години на 13 век от монаха Йоаким, днес той прив­лича хиляди туристи и е включен в списъка на светов­ното кул­турно нас­лед­с­тво на ЮНЕСКО. в Иваново има раз­нооб­разие от малки скални цър­кви, парак­лиси и килии, издъл­бани на раз­лична височина в скалите на живопис­ния каньон на река Русен­ски Лом.

Цър­к­вите при Иваново са част от стотиците сред­новековни скални цър­кви, манас­тири, скитове и отделни отшел­нически килии, които през периода Х-XIV век прев­ръщат долината в бъл­гар­ско духовно средище.