Плакатист с изложбата “Асоциално за социалното“ в Добрич

Плакати и пос­тери отвеж­дат чрез “Асоциално за социал­ното“ към общовалидни теми на съв­ремието и проб­леми, свър­зани с трафика на хора, домаш­ното насилие, глада, образованието, тър­сенето на соб­с­т­вена иден­тич­ност са част от амп­лоато на Люба Томова.

Излож­бата се отк­рива на 22 юли и ще до 17 август. Автор на екс­позицията е Люба Томова /1975 г./, завър­шила специал­ност “Плакат“ в НХА. Тук са плакати за теат­рални пос­тановки — за Шек­с­пировите “Отело“, “Мак­бет“, “Укротяване на опър­ничавата“, за “Дон Кихот“ на Сер­ван­тес, за оперни спек­такли — “Риголето“ на Верди и “Кар­мен“ на Бизе“. В излож­бата “Асоциално за социал­ното“ Томова отразява с пог­леда на график и социални събития и проекти.Художничката печели редица наг­ради за графичен дизайн и учас­тва в изложби в Китай, биеналета в Полша, Русия, Корея, Мек­сико.