Музеят на Вагнер в Байройт показва оригиналната партитура на “Летящият холандец“

Пар­титурата от 414 страници и е писана лично от ком­позитора. Ще бъде изложена в трезора на музея в под­земието на вила “Вин­ф­рид“. Фес­тивалът се отк­рива на 25 юли с нов аран­жимент на “Летящият холан­дец“. Режисьор е Дмит­рий Чер­няков, а за първи път зад дириген­т­с­кия пулт ще зас­тане жена — Оксана Линив.

“Летящият холан­дец“ от 1840 г. е чет­вър­тата завър­шена опера на Рихард Ваг­нер. Той я определя като “роман­тична опера“. Не е извес­тно кога ком­позиторът чува леген­дата за “Летящия холан­дец“. Операта е написана по “Мемоарите на гос­подин Шнабелевоп­ски“ на Хайн­рих Хайне. Ваг­нер искал да ком­позира твор­бата за Париж­ката опера и затова пър­вият проект на либ­ретото от май 1840 г. е на френ­ски език.