Концерт в Епископската базилика на Филипопол

Меж­дународ­ният фес­тивал “Дни на музиката в Балабановата къща“ за първи път ще пред­с­тави кон­церт в новата културно-историческа забележител­ност на Плов­див — Епис­коп­с­ката базилика на Филипопол. Събитието на 6 ноем­ври включва солис­тична изява на именития Мирос­лав Пет­ков, първи тром­петист в Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър — Амс­тер­дам. В негово изпъл­нение ще проз­вучат барокови кон­церти — истин­ски шедьоври в пред­к­ласиката. Пар­т­ньор на Мирос­лав ще бъде Ансам­бъл “Софийски солисти“ с диригент Пламен Джуров.На 7 ноем­ври пък, в Балабановата къща ще оживее незаб­равимият сюжет и любимата музика от прочутия мюзикъл “Моята прек­расна лейди“, пресъз­дадени от креатив­ния популярен квин­тет “Пилекадоне“ и пев­ците майс­тори в жанра Еделина Кънева и Марчо Апос­толов. Аран­жимен­тът е дело на плов­див­с­кия музикант Пламен Проданов.Фестивалът “Дни на музиката в Балабановата къща“ е част от Кул­тур­ния кален­дар на Община Плов­див и се осъщес­т­вява с под­к­репата на Община Плов­див, Фон­дация “Музикар­тисимо“, Минис­тер­с­т­вото на кул­турата.