Полски и унгарски политици остро критикуват Бил Клинтън

Полски и унгарски политици остро критикуват Бил Клинтън

ЕК дава кратки срокове на Варшава, преди да приложи наказателна процедура

Ако някой твърди, че днес в Полша няма демок­рация, то със­тоянието му трябва да се провери от лекари. Това заяви пред пол­ски телевизии лидерът на управ­ляващата пар­тия Ярос­лав Качин­ски по повод изяв­ление на Бил Клин­тън за страната му.

В реч на предиз­борен митинг в Ню Джърси в под­к­репа на съп­ругата си Хилари бив­шият американ­ски президент каза, че Унгария и Полша нямаше да са свободни, ако не бяха САЩ. На въп­рос по този повод лидерът на пол­с­ката пар­тия “Право и справед­ливост“ Качин­ски заяви: “Медиите и раз­лични фак­тори по света съз­дават ситуация на огромно недоразумение и може би това влияе на бив­шия президент на САЩ. Иначе не мога да си обясня това. Ако някой твърди, че днес в Полша няма демок­рация, със­тоянието му трябва да се изс­ледва с медицин­ски методи.“ Лидерът на опозицион­ната пар­тия “Граж­дан­ска плат­форма“ Гжегож Схетина изрази мнение, че думите на Клин­тън са “неп­риятни“ и накър­няват “доб­рото име и доб­рата история“ на Полша от пос­лед­ните 26 г. Във втор­ник минис­търът на вън­ш­ните работи на Унгария Петер Сиярто каза, че “никой, дори Бил Клин­тън, не бива да си поз­волява да обижда унгар­с­кия народ по този начин“.

Същев­ременно вчера ЕК пред­п­рие след­ваща стъпка срещу Полша, която може да прик­лючи със зам­разяване на правото на глас на Вар­шава в Съвета на ЕС. Комисията е решила да даде срок до 23 май на пол­с­ките власти за отговор какви мерки въз­намеряват да пред­п­риемат, за да отговорят на опасенията на ЕК, свър­зани с вър­ховен­с­т­вото на закона. Отк­ритите пред Полша въп­роси са свър­зани с наз­наченията на съдии в Кон­с­титуцион­ния съд, промените в закона за този съд, както и други законови промени, включително по отношение на медиите.