Френски полицаи протестират срещу насилието над тях

Френски полицаи протестират срещу насилието над тях

Френ­ски полицаи се съб­раха на демон­с­т­рации по време на обед­ната си почивка в над 60 града във Фран­ция. Те протес­тираха срещу почти ежед­нев­ните сблъсъци с против­ниците на трудовата реформа, пред­лагана от френ­с­кото правител­с­тво, предаде АП.

Президен­тът Фран­соа Оланд съобщи, че над 350 полицаи са били ранени през пос­лед­ните сед­мици при сблъсъци с демон­с­т­ранти.

Полицейс­кият проф­съюз “Алианс“ свика сегаш­ните “демон­с­т­рации срещу омразата към чен­гетата“ с искане правител­с­т­вото да пред­п­риеме по-строги мерки срещу хора, които нападат служители на реда.

Наред с протеста на полицаите в Париж, който бе организиран на Площада на Репуб­ликата, имаше и нераз­решен от влас­тите кон­т­рап­ротест.

Полицията раз­п­ръсна със съл­зот­ворен газ около 300 кон­т­рап­ротес­тиращи, които скан­дираха “Чен­гета, свине, убийци“ и “Всички мразят полицията“.